Konkretiser oppdraget

Forespørselen konkretiseres i samarbeid med tjenesten.

Sammen med tjenesten formuleres hensikten med arbeidet , ønsket resultat, hva arbeidet skal inneholde ,hvordan det skal gjennomføres, hvem som er sentrale deltagere, samt sikre lederforankring og ressursbehovet. I tillegg drøftes behov for å involvere brukere, varighet av arbeidet, samt behov for samarbeid med andre kompetansesentre.

Ved å ta i bruk prosessledelse skaper og opprettholder man samhandling der de involverte bruker egne ressurser til å arbeide med endrings- og utviklingsområdene de ønsker å løse. Som prosessleder kan du tilrettelegge for at potensialet i fellesskapet blir forløst og mobilisere til at tjenesten evner å gjennomføre og implementere arbeidet. Benytt virksomme prosessverktøy for å mobilisere tjenesten.

    Brukerinvolvering: bli-involvert.no