Om nettressursen

Denne nettressursen har som formål å gi veiledning og ideer til alle medarbeidere som jobber med fag- og tjenestestøtte i samarbeid med kommunale tjenester. Nettressursen skal bidra til at vi fremstår samordnet når vi sammen er ute i  tjenester.

Denne ressursen angir en struktur (4 trinn) for gjennomføring av slike arbeidsprosesser og gir konkret støtte til deg som prosessleder. Siden presenterer arbeidsmetoder og foreslår verktøy som tilrettelegger for gode prosesser sammen med tjenestene. Filmer, maler, verktøy og eksempler gir tips som du kan benytte underveis i arbeidet.

Godtjenestestøtte.no er utviklet  av Samarbeid sør, herunder RVTS Sør, KORUS Sør og RBUP Øst og Sør.

En ønsket effekt av denne nettressursen er :

«Bli en faglig sterk og bevisst prosessleder når du samarbeider med tjenestene» 

Slik virker denne siden

   Slik er denne ressursen designet:

 • Nettressursen viser en arbeidsflyt bestående av 4 trinn : Oppstart – Planlegging – Gjennomføring – Evaluering
 • I hvert av trinnene beskrives  gjøremål, arbeidsformer, foreslår konkrete verktøy og deler  maler/eksempler for inspirasjon.
 • Prosessledelse følger trinnene og kvalitetsikrer gjennomføringen  av prosesser. ute i tjenestene.
 • En «Les mer»- funksjon gir deg ytterligere informasjon. Du finner lenker i teksten.
 • Etter gjennomført trinn kan du registrere dine gjøremål i en sjekkliste. Den skal minne om noen sentrale kjerne-elementer som bør gjøres i prosjekt-og prosessarbeid.
Faglig utgangspunkt

Godtjenestestøtte.no tar utgangspunkt i såkalt styrkebasert tilnærming, i arbeid med organisasjoner og fagpersonell. Manualen bygger på kjerne elementer i godt implementeringsarbeid.

I kunnskapsbedrifter er fagpersonalets kunnskaper, ferdigheter og evner – og hvordan en drar nytte av hverandres kompetanse – sentrale ressurser. Disse ressursene benevnes som human og sosial kapital i en organisasjon.

Forskningen de siste årene innenfor positiv psykologi (menneskets styrker og ressurser), og på positiv organisasjons adferd (atferd og holdninger som fører til bedre prestasjoner og resultater), har gitt kunnskap om hvilke ressurser som kan gi organisasjoner konkurransefortrinn. (Luthans, Youssef-Morgan & Avelio, 2015).

En positiv og styrkebasert tilnærming handler om å se det positive, og stille positive spørsmål for å oppfordre til positiv tenkning, dialog og handling hos – og mellom – mennesker.

Det er gjennom å undersøke den positive kjernen en forbedrer den kollektive visdommen, skaper inspirasjon og bygger evne til å bevege seg mot et felles ønske (realistisk drøm) for å gjennomføre utvikling -og endringsprosesser.

Utvikling og endring i en organisasjon skapes best ved å engasjere deltakere aktivt og systematisk til å lære av sine suksesser. Høye og positive forventninger skaper høye og positive prestasjoner (Cooperrider & Whitney, 2005).

Ved å anerkjenne det gode arbeidet som allerede gjøres styrkes bevisstheten om dette, man får lyst til å gjøre mer ut av det, og eventuell motstand mot forbedringsarbeid reduseres. Dette vil ofte forløse kreative og konstruktive prosesser.

Når en jobber styrkebasert dukker en ned i den uformelle organisasjonskulturen og løfter frem engasjement, opplevelser og verdier. Dette øker sjansene for å oppnå det ekstraordinære og skape vedvarende forbedringer.

«Å jakte etter styrkene og det ekstraordinære i det små inspirerer»,sier prosjektleder Ragnhild Thoner.

Gjennom felles forståelse, og en bevissthet om hverandres kunnskap, ferdigheter og evne til samhandling, vil en kunne utvikle kollektiv mestringstro. Betydning av gjensidig avhengighet – og i hvilken grad en evner å utfylle hverandre – blir dermed viktige faktorer for hvor mye synergi og effekt man får ut av den kollektive mestringstroen (Luthans m.fl. 2015).

Kollektiv mestringstro og et godt mestringsklima hvor det er kultur for å samarbeide, lære og gjøre hverandre gode, vil kunne ivareta den individuelle troen på egen mestring og styrke kollektiv mestring i organisasjonen (Luthans m.fl., 2015).

Mestringsfølelse skaper indre motivasjon og driver frem en såkalt fremgangssløyfe «The progress loop». Arbeidsplasser som har dette i sin kultur, vil stadig oppleve mestring og bygge kollektiv mestringstro (Amabile & Kramer,2011)

For å lykkes er det avgjørende hvilken tilnærming vi har til menneskene rundt oss. Prososial adferd hvor fellesskapet eller gruppens ønsker og behov gis stor oppmerksomhet forsterker den kollektive mestringstroen. (A.Grant, 2014). Det kalles prososial motivasjon og er en viktig drivkraft med dokumentert positiv effekt på vekst, læring og resultat i organisasjoner.

Dette sosial-psykologisk perspektiv vil kunne bygge kollektiv mestringstro og skape fellesskapskultur i de tjenestene vi samarbeider med.

Nettressursen har med noen sentrale kjerneelementer for virksom implementering. 

«Med denne strukturen og disse prosessverktøyene får du frihet til å improvisere og utvikle egen stil som prosessleder», hevder prosjektleder Ragnhild Thoner.

Samarbeidet mellom sentrene

“Vi skal samarbeide når vi kan gi bedre leveranser sammen, enn det vi får til hver for oss,” sier vi i Samarbeid Sør.

 • Det er når vi samskaper det ekstraordinære skjer.
 • Tjenestene skal oppleve at vi samarbeider og er koordinerte 

Våre samarbeidsverdier er :

 • At vi oppleves samlet og koordinert.
 • At vi ser styrken hos hverandre og liker forskjellen.
 • At vi løser det sammen og opplever forpliktelsen.
 • At vi viser vår faglige trygghet.
 • At vi gir tillitt til hverandre.

“Den som er trygg, etterspør storheten i andre”